IDS Cloud Meeting

Chia sẻ webcam không giới hạn

Không có giới hạn về số lượng webcam có thể chia sẻ trong một cuộc họp (chỉ giới hạn theo gói hạ tầng cung cấp)

Truy cập nhanh và kết nối mọi lúc

Chia sẻ âm thanh, slide, trò chuyện, video, link giữa người họp. Có thể phân quyền người dùng để sử dụng tối đa các tính năng nổi bật của IDS Cloud Meeting

Live-whiteboard cho người thuyết trình và các nhóm

Người thuyết trình có thể tải lên các bài thuyết trình, bật/tắt whiteboard để ghi chú, khởi tạo sự kiện cần tham khảo ý kiến (poll survey)

Không cần cài đặt

Hoạt động trên nền tảng HTML5 client, hỗ trợ hầu hết các trình duyệt (browser) trên Desktop/Laptop. Không tốn chi phí đầu tư vào các thiết bi đầu cuối